Information om tjänsten

Arbetsvägsräknaren producerar arbetsgivaren arbetsplatsvis information om koldioxidutsläpp av anställdas resor till och från arbetet, nuvarande färdsättsfördelning samt dess ändringspotential.

För arbetstagaren erbjuder räknaren en kanal för att ge respons till arbetsgivaren med anknytning till resor till och från arbetet samt berättar hurdan trafikanttyp han/hon är på sina resor till och från arbetet. Dessutom får arbetstagaren tips för klokt resande.

Enkätens resultat behandlas så att enskilda personens svar inte kan identifieras. Beställ enkätens resultat till din e-post om du vill granska dem senare. Till din e-post skickas HRT:s kundbrev om du tillåter det.

Webbläsare som stöds
  • Chrome 56
  • Firefox 51
  • Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge

Användningsvillkor

Arbetsgivare, ta kontakt

Med hjälp av arbetsvägsräknaren får du konkret information om era anställdas resor till och från arbetet och behov anknutna till resorna samt om medel för att ändra dessa resor i mer hållbar riktning. Hållbara färdsätt för med sig kostnadsbesparingar, förbättrar personalens trivsel i arbetet, minskar arbetsplatsens kolfotspår och stödjer miljö- och samhällsansvarighet.

I räknarens demoversion ser du hurdana frågor räknaren innehåller. Frågorna 1–7 är alltid med i enkäten. Därefter kommer de valfria frågorna därav du kan välja de som du vill. På enkätens sista sida finns alltid bakgrundsfrågorna.

Du kan registrera dig och logga in på tjänsten i den nedanstående sektionen. Om du har frågor om Arbetsvägsräknaren, vänligen kontakta oss: yrityspalvelut@hsl.fi.